🚧 This site is under construction. 🚧

Eastern Abenaki

Lemma Language Glosses Date Created Date Modified
‑ahsi Eastern Abenaki
 1. of purposeful action, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ahso Eastern Abenaki
 1. to dryness, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ahso Eastern Abenaki
 1. emit light, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ahte Eastern Abenaki
 1. to dryness, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ahte Eastern Abenaki
 1. emit light, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ahw‑ Eastern Abenaki
 1. by tool or medium
2/16/2023 2/16/2023
aki‑ Eastern Abenaki
 1. count
2/16/2023 2/16/2023
akit‑ Eastern Abenaki
2/16/2023 2/16/2023
‑api‑ Eastern Abenaki
 1. tie
2/16/2023 2/16/2023
apw‑ Eastern Abenaki
 1. hot, warm
2/16/2023 2/16/2023
‑at Eastern Abenaki
 1. state, shape, condition, or essence, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
atəhs‑ Eastern Abenaki
 1. color
2/16/2023 2/16/2023
‑elə‑ Eastern Abenaki
 1. mental process
2/16/2023 2/16/2023
‑əkʷ‑ Eastern Abenaki
 1. subject to the act
2/16/2023 2/16/2023
‑əsi Eastern Abenaki
 1. reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑əsi Eastern Abenaki
 1. state, shape, condition, or essence, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑əsi Eastern Abenaki
 1. inactive condition or state, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑əsw‑ Eastern Abenaki
 1. by cutting edge
2/16/2023 2/16/2023
‑əsw‑ Eastern Abenaki
 1. by heat
2/16/2023 2/16/2023
‑əte Eastern Abenaki
 1. reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑əte Eastern Abenaki
 1. be heated, by heat, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑htaw‑ Eastern Abenaki
2/16/2023 2/16/2023
‑iha‑ Eastern Abenaki
 1. quick movement
2/16/2023 2/16/2023
‑ihasi Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑ihasi Eastern Abenaki
 1. quick movement, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ihasi Eastern Abenaki
 1. quick movement, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑ikka‑ Eastern Abenaki
 1. build house
2/16/2023 2/16/2023
‑ikkαl Eastern Abenaki
2/16/2023 2/16/2023
‑ikkαləsi Eastern Abenaki
 1. feign, pretend
2/16/2023 2/16/2023
‑ikkαləsi Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑itəhα‑ Eastern Abenaki
 1. mental process
2/16/2023 2/16/2023
keht‑ Eastern Abenaki
 1. beforehand, preceding in space or time
2/16/2023 2/16/2023
kis‑ Eastern Abenaki
 1. complete, finish
2/16/2023 2/16/2023
‑kisək‑ Eastern Abenaki
 1. day, sky
2/16/2023 2/16/2023
kα‑ Eastern Abenaki
 1. hide
2/16/2023 2/16/2023
‑naw Eastern Abenaki
 1. see
2/16/2023 2/16/2023
‑nαkʷat Eastern Abenaki
 1. appear, seem
2/16/2023 2/16/2023
‑nαkʷat Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑nαkʷəsi Eastern Abenaki
 1. appear, seem
2/16/2023 2/16/2023
‑nαkʷəsi Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
pətəkʷ‑ Eastern Abenaki
 1. round
2/16/2023 2/16/2023
‑taw‑ Eastern Abenaki
2/16/2023 2/16/2023
‑te Eastern Abenaki
 1. inactive condition or state, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
wi‑ Eastern Abenaki
 1. call, name
2/16/2023 2/16/2023
‑wini Eastern Abenaki
 1. habitually, by inborn or inherent trait
2/16/2023 2/16/2023
‑αhpəsk‑ Eastern Abenaki
 1. rock, rounded object
2/16/2023 2/16/2023
‑αki‑ Eastern Abenaki
 1. bend, curve
2/16/2023 2/16/2023
‑αkʷa‑ Eastern Abenaki
 1. cook
2/16/2023 2/16/2023
‑αm‑ Eastern Abenaki
 1. fine particles, sand
2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwiha‑ Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwiha‑ Eastern Abenaki
 1. storm, squall
2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwiha‑ Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwiha‑ Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwihasi Eastern Abenaki 2/16/2023 2/16/2023
‑αməkwihasi Eastern Abenaki
 1. storm, squall, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑αsi Eastern Abenaki
 1. of purposeful action, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑αsi Eastern Abenaki
 1. of purposeful action, middle reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑αso Eastern Abenaki
 1. passive reflexive
2/16/2023 2/16/2023
‑αso Eastern Abenaki
 1. passive reflexive
2/16/2023 2/16/2023